Donacije i sponzorstva

 

Pod donacijom podrazumijeva se postupak ustupanja i preuzimanja predmeta donacije bez naknade u cilju ulaganja u dobra u opštoj upotrebi i obavljanje djelatnosti od javnog interesa.

Sponzorstvo predstavlja ustupanje i preuzimanje usluge u cilju promocije sponzora, a radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa.

Donacije i sponzorstva zdravstvenim ustanovama zasnivaju se na principima:

  • maksimalne koristi za primaoca,
  • uvažavanja potreba primaoca,
  • poštovanja kvaliteta i standarda,
  • efikasnosti u komunikaciji između donatora i primaoca donacije i sponzorstva.

Poštujući pomenute principe, doniranje ljekova, medicinskih sredstava, medicinske i kancelarijske opreme, vozila, građevinskih radova i drugog, odvija se u skladu sa sljedećim uputstvima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja:

Uputstvo_o_prijemu_i_nacinu_evidentiranja_donacije_i_sponzorstva

Uputstvo_o_prijemu_i_nacinu_evidentiranja_donacije_i_sponzorstva_u_zdravstvenim_ustanovama

Uputstvo_o_nacinu_evidentiranja_donacije_i_sponzorstva_za_ljekove_i_medicinska_sredstva_u_zdravstvenim_ustanovama